Stoomkursus Frysk yn desimber op de Folkshegeskoalle

Stoomkursus Frysk yn desimber op de Folkshegeskoalle

De jierlikse spoedkursus Frysk fan de Afûk op de Folkshegeskoalle, wurdt dit jier organisearre fan 12 oant en mei 16 december.

Wolle jo yn koarte tiid Frysk ferstean en lêze kinne? Dan is dizze kursus foar jo. Nei dizze kursus hawwe jo in romme wurdskat, fersteane jo de Friezen yn jo buert en kinne jo in Frysk stik lêze. At der genôch tiid is, wurdt der ek in begjin makke mei it praten fan de taal. Yn de middei is der tiid foar in tocht troch de dunen of in kuier oer it strân. De kursus duorret in midwike. Alle kosten binne ynklusyf, dat wol sizze, lesmateriaal, boatkaartsjes, fyts, taksy op it eilân esfh. Ekstra ynfromaasje en opjefte kin by www.afuk.nl

Lieding: 2 dosinten fan Afûk