Sliepplak beskikber yn de midwike fan Oerol

Sliepplak beskikber yn de midwike fan Oerol

Op de Folkshegeskoalle is ûnferwachte sliepplak frijkaam mei it Oerolfestival. We hawwe plak yn de midwike, fan 12 oant 16 juni. It giet om de sliepsealen yn de groepsakkommodaasje it Roefke. Der is plak foar totaal sa’n 30 persoanen.

Woest altyd alris nei Oerol, mar wie der gjin plak? Gryp dan no dyn kâns!

Foar mear ynformaasje mail nei Jetty Akkerman fia info@folkshegeskoalle.nl  of belje 0562-448954