De Brêge – de Brug

  • Twapersoanskeamer mei doesj en húske, folpension mei lunsjpakket, lekkere farske keuken: € 66,50- p.p.p.n. Bêd en brochje twapersoanskeamer: seisoen: € 44,- p.p.p.n. / 6 nov – 1 mrt: € 38,- p.p.p.n.
  • Ienpersoanskeamer mei doesj en húske, folpension mei lunsjpakket, lekkere farske keuken: € 82,50 p.p.p.n. Bêd en brochje ienpersoanskeamer: seisoen: € 61,- p.p.p.n. / 6 nov – 1 mrt: € 54,- p.p.p.n.

Der binne 11 twapersoanskeamers yn De Brêge.

Fergaderromte:

  • Per deidiel: € 56,–
  • Kofje/tee/koekjes per persoan per deidiel: € 3,20 (kannen wetter steane klear)

It Roefke – de Roef

  • Folpension mei lunsjpakket yn twapersoanskeamer: seisoen: € 56,- p.p.p.n.
  • Bêd en brochje yn twapersoanskeamer: seisoen: € 35,- p.p.p.n. / 6 nov – 1 mrt: € 29,- p.p.p.n.
  • Folpension mei lunsjpakket yn sliepseal: € 46,- p.p.p.n. (groepen of individuele gasten)
  • Bêd en brochje yn sliepseal: seisoen: € 26,- p.p.p.n. / 6 nov – 1 mrt: € 21,- p.p.p.n

Yn It Roefke binne 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12- en 14-persoanskeamers. Yn totaal is der plak foar 76 minsken. Bij ienpersoansferbliuw op in keamer yn it Roefke, jildt in taslach fan €16,- per nacht.

Apparteminten De Koai en Stjûne – de Kooi en Steven

Hier per nacht per appartemint: seisoen: € 67,- / 6 nov – 1 mrt: € 44,- Skjinmakkosten: € 28,- hûn/kat: € 12,50 De Koai en de Stjûne binne 4-persoansapparteminten.

Toeristebelesting

Boppesteande priizen binne sûnder toeristebelesting à € 1,55 per persoan per nacht.

Iten en drinken

Lunsjpakket: € 5,30 Waarm iten (mei foar- en neigesetsje): € 19,50 Drankjes op basis van selsbetsjinning: fris € 1,60

Linnenguod foar It Roefke en apparteminten:

Bêdeguod en handoeken: € 10,-

Buskosten op Skylge

Yn de bus binne losse kaartsjes te keap, der is (noch) gjin ov-chip op Skylge.

Boat Harns – Skylge

Wy boeke graach foar jo de boat, freegje dernei by jo reservearing! Sjoch op www.rederij-doeksen.nl foar priizen en tiiden. Foar gruttere groepen jild in koarting.

Betelje mei pin is mooglik!