Bliksem ynslein

Bliksem ynslein

Yn de nacht fan 17 op 18 septimber is de bliksem ynslein by de Folkshegeskoalle. Der binne gelokkich gjin persoanlike ûngemakken, mar de skea is grut. In soad fan ús apparatuer, lykas kompjoeters, tillevyzjes en de tillefoansintrale binne stikken. Sûnt tiisdeitejûn is der gelokkich er ynternet en kinne we wer meels beantwurdzje. Mar de tillefoan docht it noch hyltyd net en ek nije reservearingen kinne noch net ferwurke wurde.
We binne tydlik te berikken fia de mobile tillefoan fan Amarins op 06-53735274. At der net opnaam wurdt, kinst in sms stjoere of maile.

Us ekskuus foar de minne berrikberens. We hoopje jim snel wer as fanâlds fan tsjinst te wêzen.