Wat is de Folkshegeskoalle?

Fanâlds is de Folkshegeskoalle in sintrum fan moetsjen, besinnen en kultuer. En dat is it noch hieltyd.
Jo binne fan herte wolkom om hjir te kommen en te genietsjen. Allinnich, tegearre of mei in groep: yn dat gefal ferbliuwe jo yn ús groepsakkommodaasje. De Folkshegeskoalle is boud op de fûneminten fan bunkers, yn in freonlike, Skandinavyske styl. Wy biede groepsakkommodaasje foar groepen oant 100 persoanen en dêrneist apparteminten.
De Folkshegeskoalle biedt ûnderdak oan sa’n 35 kursussen en aktiviteiten. Sjoch dêrfoar by it kursusoersjoch.
Ús Fryske woartels binne noch sichtber oanwêzich, lykas yn de kursussen Fryske taal en kultuer. Ús mielen binne licht en smaaklik, tamakke mei farske yngrediïnten.

Wurd no freon fan de Folkshegeskoalle.
Tanksy de stipe fan ús freonen kin de Folkshegeskoalle har aktiviteiten organiseare. Guon fan ús kursussen en aktiviteiten, lykas de Simmerkampen foar Fryske bern, kinne neat bestean sûnder jo stipe. Freonen krije alle jierren it tydskrift ‘De Freonebân fan Schylgeralân’. Jo binne al freon foar €15,- per jier. Skriuw in mail nei ageveke@folkshegeskoalle.nl foar ynformaasje.

IMG_0946

Altyd wolkom op de Folkshegeskoalle!
Guon minsken witte net dast ek foar in koarte of lange fakânsje, fan herte wolkom bist op de Folkshegeskoalle. Wy hawwe 4-persoansapparteminten, hotelkeamers foar twa persoanen en gruttere keamers foar gesinnen of groepen. Jo kinne dan ek altyd oanskowe foar it brochje of it jûnsmiel. Reserveare kin hjir.

Brêgezaal in gebruik als atelier

20% koarting
Graach wat earder komme of noch in pear nachten bliuwe by in boekte aktiviteit? Kursisten hawwe 20% koarting op it febliuw foar of nei de kursus!

Cursussen

Kijk snel naar het volledige aanbod

ALLE CURSUSSEN
Dec

Introduksjekursus ferhalen fertelle 24-26 novimber

Ferhalen fertelle is de Keunst om dyn publyk mei
Dec

Yoga, meditatie en massage 27-29 okt 2017

‘Kom tot rust in de stilte bij jezelf’ Een
Dec

Hjerstwykein Zen

Mear enerzjy en rêst, bettere konsentraasje en mear yn
Dec

Yoga simmerfakânsje 20-25 aug 2017

Puer genietsje fan yoga, it eilân, de see en
Dec

Kreatieve wurkwinkel foar alders en bern 14 en 15 augustus 2017

Wolst graach mei dyn bern in kreative en learsume
May
12

Fûgels yn de maitiid 12-14 maaie 2017

De maitiid op Skylge is in fassinearjende tiid foar
Mar
17

Koorwykein klassyk 17-19 maart 2017

In wykein foar koarsjongers dy’t in soad wille ha